Geloofsovertuiging

Geloofsbelijdenis

Grondbeginsel van de Groep Religieuze Spiritualisten

Wij geloven in de Grote Geest van liefde en waarheid,
de Bron van alle licht en leven,
Die het Al bezielt en door Wie wij, mens en geest, leven en zijn.

Wij geloven in het voortbestaan na de dood,
in welk leven wij aankomen zoals wij zijn,
met al onze deugden en al onze gebreken;
waar wij ontvangen worden door onze geliefden,
en door dienende geesten die daartoe geroepen zijn:
waar ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en daden;
waar wij na vallen en opstaan, door loutering en lijden, opgevoerd worden tot het licht.

Wij geloven in een voortdurende gemeenschap van
de geestenwereld met die der mensen,
vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden tot bestrijding van alle boze macht,
tot hulp der zwakken, tot troost der lijdenden en tot steun degenen die voor de Waarheid strijden;
onder wier leiding wij onze kracht geven tot voorlichting
van ongelukkige en dolende zielen,
die door aardse dwalingen en onwetendheid
in nevel en duisternis zijn.

Wij geloven in een allesomvattende liefdemacht, die redding brengt aan alle geest,
zelfs aan de diepst gevallen ziel;
een liefde die reikt tot over het graf
en zoekt tot in de diepste duisternis
en niet rust, totdat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige licht.

Stammend uit de tijd van de oorspronkelijke naam
RELIGIEUS SPIRITUEEL VERBOND

Religieus-Spiritueel-Verbond